Przedmiot Kontraktu
Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 6640 m. Rozpoczyna się za skrzyżowaniem typu rondo z drogą wojewódzką nr 409 (km 74+260), a kończy przed skrzyżowaniem z drogą gminną Nr 106216 O (ul.Leśna) w km 81+257 relacji Rogów Opolski – Posiłek (km 80+900). Planowany do rozbudowy odcinek DK 45 przebiega w granicach administracyjnych województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego

Droga krajowa nr 45 na przedmiotowym odcinku krzyżuje się z następującymi drogami:
 • km 77+776 – droga wojskowa/droga w kierunku m. Gwoździce,
 • km 78+784 – droga gminna, kierunek Gwoździce,
 • km 79+365 – droga gminna, kierunek Gwoździce (ul. Leśna),
 • km 79+744 – droga gminna, kierunek Gwoździce/droga na parking leśny.
Droga krajowa nr 45 na przedmiotowym odcinku krzyżuje się z następującymi liniami kolejowymi:
 • km 75+094 – wiadukt drogowy nad linią kolejową, o następujących parametrach:
 • długość całkowita obiektu – 27,10 m
 • obiekt 3 przęsłowy o rozpiętości przęseł 9,0, 9,1 i 9,0 m
 • szerokość obiektu – 13,70 m
 • km ok 76+700 – skrzyżowanie w jednym poziomie z jednotorową linią kolejową (bocznicą kolejową prowadzącą do terenów wojskowych).
Poniżej podano ogólne wymagania, jakie należy uwzględnić podczas opracowywania dokumentacji projektowej:
 • wycinka kolidujących drzew,
 • rozbudowa drogi szerokość nawierzchni jezdni 8,0 m, (jeznia 2x3,5m + 2x0,5m opaski),
 • rozbudowa drogi do przekroju 2+1 (poprzedzona analizą możliwości dostosowania istniejącego odcinka do przekroju 2+1)
 • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
 • wykonanie poboczy gruntowych,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie systemu odwodnienia drogi,
 • wykonanie oświetlenia drogi w zakresie wynikającym z przepisów,
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi,
 • przebudowa kolizji sieci infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
 • budowa dróg serwisowych/dojazdowych do pól,
 • budowa/przebudowa przepustów,
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad istniejącą linią kolejową (obiekt w km 75+094),
 • przebudowa przejazdu kolejowego w km 76+700 (jeżeli wynikać to będzie z uzgodnień),
 • analiza pod kątem konieczności lokalizacji ekranów akustycznych poprzedzona wykonaniem badań – w ramach sporządzenia KIP (w przypadku takiej konieczności budowa ekranów),


Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach:
 • analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz,
 • Opracowanie mapy do celów projektowych,
 • Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), uzyskanie zatwierdzenia KIP przez Zamawiającego oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, udział w postępowaniu o wydanie DUŚ (z wnioskiem o DUŚ występuje Zamawiający),
 • Wykonanie programu badań geotechnicznych wraz z dokumentacją geotechniczną i oceną stanu nawierzchni,
 • opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień,
 • uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń (np. Protokół z Narady Koordynacyjnej)
 • operaty wodnoprawne i materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku o pozwolenie wodnoprawne, które muszą uzyskać akceptację Zamawiającego (z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne występuje Zamawiający),
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, projektu zieleni i innych, opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia,
 • uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowanie materiałów do wniosku o ZRiD (w tym projekty podziału nieruchomości, umowy użyczenia-wraz z uzyskaniem podpisu przez właścicieli nieruchomości),
 • przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru,
 • opracowanie projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazanie go Zamawiającemu (o decyzję ZRiD wnioskuje Zamawiający) ,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień i w razie potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań zamiennych,
 • opracowanie Projektu wykonawczego, Materiałów przetargowych i Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z ich zawartością określoną niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac projektowych, przekazanie ich do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.
 • przekazanie wszystkich opracowań do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień w trakcie odbioru.


Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:
 • Mapę do celów projektowych.
 • Dokumentację geotechniczną.
 • Dokumentację z badań nawierzchni.
 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
 • Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 • Operaty Wodnoprawne.
 • Projekt stałej organizacji ruchu.
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID ( decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, wypisy, itp.).
 • Dokumentację geodezyjno-kartograficzna związaną z nabywaniem nieruchomości (projekty podziałów nieruchomości).
 • Dokumentację fotograficzną nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas drogowy i do zajęcia czasowego.
 • Stabilizację granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wiaduktu nad linią kolejową
 • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Projekt wykonawczy [część drogowa + branże], Kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, Kosztorysy Ofertowe).

Licznik wszystkich odwiedzin: 2474, na tej stronie było: 249 odwiedzin